Ekologie je pro nás důležitá

Vařte doma z domácích těstovin

roboto-test

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

obchodnĂ­ spoleÄŤnosti

DOMFIDA, s.r.o.

se sídlem Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00

identifikaÄŤnĂ­ ÄŤĂ­slo: 07745265

DIÄŚ: CZ07745265

zapsané v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze spisová značka C 306840

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.domacipotreby.cz

 • ĂšVODNĂŤ USTANOVENĂŤ

 

 

 • Tento reklamaÄŤnĂ­ řád se řídĂ­ příslušnĂ˝mi ustanovenĂ­mi obÄŤanskĂ©ho zákonĂ­ku, zákona ÄŤ. 89/2012 Sb., ve znÄ›nĂ­ pozdÄ›jších pĹ™edpisĹŻ, a blĂ­Ĺľe vymezuje a upĹ™esňuje práva a povinnosti prodávajĂ­cĂ­ho, kterĂ˝m je spoleÄŤnost DOMFIDA, s.r.o., se sĂ­dlem Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, IÄŚ 07745265, s provozovnou na adrese BÄ›lehradská 74, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 (dále takĂ© "prodávajĂ­cĂ­") a kupujĂ­cĂ­ho (dále takĂ© "zákaznĂ­k").

 

 

 • ReklamaÄŤnĂ­ řád se vztahuje na zboží, u nÄ›hoĹľ jsou uplatňována v záruÄŤnĂ­ dobÄ› práva kupujĂ­cĂ­ho z odpovÄ›dnosti za vady.

 

 

 • PŘEVZETĂŤ ZBOŽÍ

 

 

 • KupujĂ­cĂ­ je povinen prohlĂ©dnout zásilku bezprostĹ™ednÄ› pĹ™i jejĂ­m pĹ™evzetĂ­ za přítomnosti pracovnĂ­ka dopravce.

 

 

 • Jsou-li zjištÄ›ny zjevnĂ© vady a porušenĂ­ obalu zásilky, je kupujĂ­cĂ­ povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškozenĂ­. KupujĂ­cĂ­ je oprávnÄ›n v tomto případÄ› zásilku nepĹ™evzĂ­t.

 

 

 • ZjevnĂ© vady potĂ© kupujĂ­cĂ­ neprodlenÄ› reklamuje u prodávajĂ­cĂ­ho. PodmĂ­nkou takovĂ©to reklamace je však doloĹľenĂ­ záznamu o poškozenĂ­ zboží pĹ™i dopravÄ›, podepsanĂ© dopravcem.

 

 

 • ZÁRUÄŚNĂŤ PODMĂŤNKY

 

 

 • Vyskytnou-li se po pĹ™evzetĂ­ zboží kupujĂ­cĂ­m vady zboží v záruÄŤnĂ­ dobÄ›, kupujĂ­cĂ­ je oprávnÄ›n uplatnit reklamaci.

 

 

 • DĂ©lka záruÄŤnĂ­ doby se řídĂ­ platnĂ˝mi ustanovenĂ­mi obÄŤanskĂ©ho zákonĂ­ku a ÄŤinĂ­ 24 mÄ›sĂ­cĹŻ od pĹ™evzetĂ­ zboží, s vĂ˝jimkami stanovenĂ˝mi příslušnĂ˝mi právnĂ­mi pĹ™edpisy.

 

 

 • UvádĂ­-li vĂ˝robce na nÄ›kterĂ˝ ze svĂ˝ch vĂ˝robkĹŻ delší záruÄŤnĂ­ lhĹŻtu, nad rámec obÄŤanskĂ©ho zákonĂ­ku, prodávajĂ­cĂ­ tuto lhĹŻtu respektuje, ale vyhrazuje si právo naurÄŤenĂ­ podmĂ­nek a rozsah prodlouĹľenĂ© záruky viz. ÄŤl. 4.2. tohoto reklamaÄŤnĂ­ho řádu.

 

 

 • ZáruÄŤnĂ­ doba se prodluĹľuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruÄŤnĂ­ opravÄ›. V případÄ› vĂ˝mÄ›ny zboží pokraÄŤuje dále trvánĂ­ záruky pĹŻvodnĂ­ho zboží.

 

 

 • ProjevĂ­-li se vady zboží bÄ›hem prvnĂ­ch šesti mÄ›sĂ­cĹŻ od pĹ™evzetĂ­ zboží, pĹ™edpokládá se Ĺľe rozpor existoval jiĹľ pĹ™i pĹ™evzetĂ­ zboží, pokud to neodporuje povaze vÄ›ci nebo pokud se neprokáže opak. ProdávajĂ­cĂ­ nenĂ­ povinen nároku kupujĂ­cĂ­ho vyhovÄ›t, pokud prokáže, Ĺľe kupujĂ­cĂ­ pĹ™ed pĹ™evzetĂ­m vÄ›ci o rozporu s kupnĂ­ smlouvou vÄ›dÄ›l nebo jej sám zpĹŻsobil.

 

 

 • VYŘÍZENĂŤ REKLAMACE

 

 

 • V případÄ› vad, kterĂ© se vyskytnou v zákonem stanovenĂ© záruÄŤnĂ­ dobÄ›, se zboží reklamuje v provozovnÄ› prodávajĂ­cĂ­ho na adreseDomácĂ­ potĹ™eby KUDRNÁČ, BÄ›lehradská 74, Praha 2 - Vinohrady, 120 00. UplatnÄ›nĂ­m reklamace přímo v autorizovanĂ©m servisu zákaznĂ­k znaÄŤnÄ› urychlĂ­ vyřízenĂ­ reklamace.

 

 

 • V případÄ› vad, kterĂ© se vyskytnou v záruÄŤnĂ­ dobÄ› poskytovanĂ© vĂ˝robcem (nad rámec zákonem stanovenĂ© záruÄŤnĂ­ doby 24 mÄ›sĂ­cĹŻ), se zboží reklamuje takĂ© u prodávajĂ­cĂ­ho. ProdávajĂ­cĂ­ je v takovĂ©m případÄ› oprávnÄ›n poĹľadovat po kupujĂ­cĂ­m Ăşhrady vynaloĹľenĂ˝ch, nutnĂ˝ch nákladĹŻ spojenĂ˝ch s vyřízenĂ­m reklamace.

 

 

 • Vyskytne-li se na zboží jakákoliv vada v záruÄŤnĂ­ dobÄ›, je kupujĂ­cĂ­ povinen prodávajĂ­cĂ­ho neprodlenÄ› informovat ideálnÄ› telefonicky nebo e-mailem s pĹ™iloĹľenou fotodokumentacĂ­. ProdávajĂ­cĂ­ bude následnÄ› neprodlenÄ› kupujĂ­cĂ­ho instruovat ohlednÄ› dalšího postupu reklamace. ProdávajĂ­cĂ­ kupujĂ­cĂ­mu sdÄ›lĂ­ zda je nutnĂ© zasĂ­lat prodávajĂ­cĂ­mu zboží kompletnĂ­ ÄŤi jen jeho část, popřípadÄ› zda prodávajĂ­cĂ­ nevyĹ™eší reklamaci s kupujĂ­cĂ­m dohodou bez vracenĂ­ vadnĂ©ho zboží (napĹ™. zaslánĂ­m kupujĂ­cĂ­mu novĂ© vadnĂ© části).

 

 

 • Reklamace, kterĂ© se vyskytnou v záruÄŤnĂ­ dobÄ› dle ÄŤl. 4.1. a 4.2. tohoto reklamaÄŤnĂ­ho řádu, lze takĂ© uplatnit přímo v autorizovanĂ˝ch servisech. Seznam autorizovanĂ˝ch servisĹŻ bĂ˝vá pĹ™iloĹľen k návodu nebo je součástĂ­ záruÄŤnĂ­ho listu. Seznam autorizovanĂ˝ch servisĹŻ rovněž na dotaz kupujĂ­cĂ­ho sdÄ›lĂ­ prodávajĂ­cĂ­.

 

 

 • KupujĂ­cĂ­ prokáže pĹŻvod zboží pĹ™i záruÄŤnĂ­ opravÄ› pĹ™edloĹľenĂ­m dokladu o koupi a popřípadÄ› tĂ©Ĺľ záruÄŤnĂ­ho listu.

 

 

 • Reklamace vÄŤetnÄ› odstranÄ›nĂ­ vady musĂ­ bĂ˝t vyřízena bez zbyteÄŤnĂ©ho odkladu, nejpozdÄ›ji do 30 dnĹŻ ode dne uplatnÄ›nĂ­ reklamace, pokud se prodávajĂ­cĂ­ s kupujĂ­cĂ­m nedohodnou na delší lhĹŻtÄ›. Po uplynutĂ­ tĂ©to lhĹŻty se kupujĂ­cĂ­mu pĹ™iznávajĂ­ stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 

 

 • V případÄ›, kdy je potĹ™eba zboží zaslat prodávajĂ­cĂ­mu nebo servisnĂ­mu stĹ™edisku, kupujĂ­cĂ­ doruÄŤĂ­ na vlastnĂ­ náklady a riziko vadnĂ© zboží na adresu autorizovanĂ©ho servisu ÄŤi provozovny prodávajĂ­cĂ­ho. KupujĂ­cĂ­ si ve vlastnĂ­m zájmu povede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodnĂ©ho a dostateÄŤnÄ› chránĂ­cĂ­ho obalovĂ©ho materiálu vyhovujĂ­cĂ­ho nárokĹŻm pĹ™epravy kĹ™ehkĂ©ho zboží, adekvátnÄ› pojištÄ›no a oznaÄŤĂ­ zásilku příslušnĂ˝mi symboly. NeurÄŤĂ­-li prodávajĂ­cĂ­ v souladu s ÄŤl. 4.3. kupujĂ­cĂ­mu jinĂ˝ zpĹŻsob zaslánĂ­ vadnĂ©ho zboží, musĂ­ bĂ˝t zboží zasláno v ĂşplnĂ©m stavu, vÄŤetnÄ› příruÄŤek, kabelĹŻ a veškerĂ©ho ostatnĂ­ho příslušenstvĂ­.

 

 

 • KupujĂ­cĂ­ nemĹŻĹľe reklamovanĂ© zboží zaslat prodávajĂ­cĂ­mu na dobĂ­rku, neboĹĄ by nebyla moĹľná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajĂ­cĂ­m pĹ™ed vyřízenĂ­m reklamace (zaslánĂ­m bezvadnĂ©ho zboží ÄŤi penÄ›z kupujĂ­cĂ­mu).

 

 

 • U zboží, kterĂ© bylo poškozeno pĹ™i pĹ™epravÄ› vinou nedostateÄŤnĂ©ho a nevyhovujĂ­cĂ­ho obalu, zaniká nárok na uplatnÄ›nĂ­ záruky.

 

 

 • KupujĂ­cĂ­ je povinen pĹ™i reklamaci uvĂ©st ÄŤĂ­slo objednávky (bylo-li provozovatelem udÄ›leno), co nejvĂ˝stiĹľnÄ›jší popis závad a jejich projevĹŻ a doloĹľit doklad ovlastnictvĂ­ zboží (pĹ™. záruÄŤnĂ­ list).

 

 

 • ProdávajĂ­cĂ­ po řádnĂ©m vyřízenĂ­ reklamace:

 

 

 • vyzve kupujĂ­cĂ­ho k pĹ™evzetĂ­ bezvadnĂ©ho (opravenĂ©ho) zboží v prodejnÄ› provozovatele v případÄ›, Ĺľe kupujĂ­cĂ­ toto vadnĂ© zboží reklamoval přímo naprovozovnÄ› prodávajĂ­cĂ­ho,

 

 

 • zašle kupujĂ­cĂ­mu bezvadnĂ© (opravenĂ©) zboží na adresu, kterou kupujĂ­cĂ­ prodávajĂ­cĂ­mu uvedl pĹ™i zahájenĂ­ reklamaÄŤnĂ­ho řízenĂ­, jako adresu pro doruÄŤenĂ­ bezvadnĂ©ho (opravenĂ©ho) zboží, a to v případÄ› bylo-li reklamaÄŤnĂ­ řízenĂ­ zahájeno korespondenÄŤnĂ­ cestou.

 

 

 • V případÄ› zjištÄ›nĂ­ neodstranitelnĂ© vady zboží (na základÄ› pĂ­semnĂ©ho posouzenĂ­ autorizovanĂ©ho servisnĂ­ho stĹ™ediska, pokud si to vyĹľaduje povaha zboží), má kupujĂ­cĂ­ právo na vĂ˝mÄ›nu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud se vada tĂ˝ká pouze součásti vÄ›ci, mĹŻĹľe kupujĂ­cĂ­ poĹľadovat jen vĂ˝mÄ›nu součásti. Je-li odstoupenĂ­ vzhledem k povaze vady neĂşmÄ›rnĂ©, zejmĂ©na lze-li vadu odstranit bez zbyteÄŤnĂ©ho odkladu, má kupujĂ­cĂ­ právo na bezplatnĂ© odstranÄ›nĂ­ vady.

 

 

 • Právo na dodánĂ­ novĂ© vÄ›ci, nebo vĂ˝mÄ›nu součásti má kupujĂ­cĂ­ i v případÄ› odstranitelnĂ© vady, pokud nemĹŻĹľe vÄ›c řádnÄ› užívat pro opakovanĂ˝ vĂ˝skyt vady po opravÄ› nebo pro vÄ›tší poÄŤet vad. V takovĂ©m případÄ› má kupujĂ­cĂ­ i právo odsmlouvy odstoupit.

 

 

 • V případÄ› vadnĂ©ho plnÄ›nĂ­ má kupujĂ­cĂ­ vĹľdy namĂ­sto ostatnĂ­ch nárokĹŻ moĹľnost uplatnit slevu z kupnĂ­ ceny.

 

 

 • Pokud byla reklamace zboží neoprávnÄ›ná, kdy závada vznikla napĹ™. špatnĂ˝m pouĹľitĂ­m nebo chybnou manipulacĂ­ apod., servisnĂ­ stĹ™edisko naúčtuje kupujĂ­cĂ­mu náklady na zjištÄ›nĂ­ závady spoleÄŤnÄ› s náklady na dopravu zboží pro vyřízenĂ­ reklamace (byla by tato doprava zajištÄ›na prodávajĂ­cĂ­m), a dále zaslánĂ­ zboží zpÄ›t zákaznĂ­kovi. KupujĂ­cĂ­ je povinen tyto náklady uhradit ve stanovenĂ©m termĂ­nu, nejpozdÄ›ji však do ÄŤtrnácti dnĹŻ od ukonÄŤenĂ­ reklamaÄŤnĂ­ho řízenĂ­.

 

 

 • ZáruÄŤnĂ­ doba všem osobám, používajĂ­cĂ­m zboží za účelem podnikánĂ­, se stanovuje na základÄ› dohody s kupujĂ­cĂ­m - podnikatelem, ÄŤi záruÄŤnĂ­m listem. Nebude-li dohoda s kupujĂ­cĂ­m – podnikatelem uzavĹ™ena, stanovuje se záruÄŤnĂ­ doba na 6 mÄ›sĂ­cĹŻ.

 

 

 • PĹ™i splnÄ›nĂ­ všech výše uvedenĂ˝ch podmĂ­nek pro vrácenĂ­ zboží bude bezvadnĂ© zboží vráceno na adresu uvedenou kupujĂ­cĂ­m nebo vydáno osobnÄ› v provozovnÄ› nebo penĂ­ze za vadnĂ© zboží zaslány kupujĂ­cĂ­mu pĹ™evodem na účet nebo poštovnĂ­ poukázkou na adresu a to nejpozdÄ›ji do 30-ti dnĹŻ od zapoÄŤetĂ­ reklamaÄŤnĂ­ho řízenĂ­.

 

 

 • ROZSAH ZÁRUKY

 

 

 

 

 • nedodrĹľenĂ­ podmĂ­nek pro odbornou montáž ÄŤi instalaci nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto ÄŤinnost nenĂ­ oprávnÄ›ná,

 

 

 • porušenĂ­m ochrannĂ˝ch peÄŤetĂ­ a nálepek, pokud na zboží jsou,

 

 

 • používánĂ­ zboží v podmĂ­nkách, kterĂ© neodpovĂ­dajĂ­ svĂ˝mi parametry parametrĹŻm uvedenĂ˝m v dokumentaci ke zboží,

 

 

 • nedovolená manipulace ÄŤi falšovánĂ­ záruÄŤnĂ­ho listu a dokladĹŻ o koupi.

 

 

 • Záruka se nevztahuje na:

 

 

 • vady ÄŤi škody zpĹŻsobenĂ© Ĺľivelnou katastrofou, povÄ›trnostnĂ­mi vlivy, mechanickĂ˝m poškozenĂ­m, elektrostatickĂ˝m nábojem,

 

 

 • vady ÄŤi škody zpĹŻsobenĂ© neodbornou obsluhou, nedodrĹľenĂ­m návodu k obsluze a nedostateÄŤnou ĂşdrĹľbou,

 

 

 • poškozenĂ­ zpĹŻsobená zapojenĂ­m do sĂ­tÄ› neodpovĂ­dajĂ­cĂ­ příslušnĂ© ÄŚSN,

 

 

 • opotĹ™ebenĂ­ vÄ›ci zpĹŻsobenĂ© jejĂ­m obvyklĂ˝m užívánĂ­m.

 

 

 • odstoupenĂ­ od kupnĂ­ smlouvy

 

 

 • KupujĂ­cĂ­ je oprávnÄ›n odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovenĂ˝ch obÄŤanskĂ˝m zákonĂ­kem. OdstoupenĂ­ je vĹŻÄŤi prodávajĂ­cĂ­mu účinnĂ© od okamĹľiku, kdy je mu doruÄŤeno pĂ­semnĂ© prohlášenĂ­ kupujĂ­cĂ­ho o odstoupenĂ­ od smlouvy. V případÄ› odstoupenĂ­ od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvnĂ­ strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejĂ­m základÄ› poskytly. V případÄ› odstoupenĂ­ odsmlouvy je tĹ™eba dodrĹľet dále uvedenĂ˝ postup:

 

 

 • zaslat prodávajĂ­cĂ­mu doporuÄŤenĂ˝ dopis se zprávou o tom, Ĺľe kupujĂ­cĂ­ odstupuje od smlouvy s uvedenĂ­m ÄŤĂ­sla pĹ™edmÄ›tnĂ© objednávky zboží ÄŤi ÄŤĂ­sla faktury, data nákupu a ÄŤĂ­slem účtu pro vrácenĂ­ penÄ›z prodávajĂ­cĂ­m,

 

 

 • pokud jiĹľ kupujĂ­cĂ­ zboží obdrĹľel a pĹ™evzal, zašle je zpÄ›t na adresuDOMFIDA, s.r.o., Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 a to tak, Ĺľe zboží musĂ­ bĂ˝t pokud moĹľno v pĹŻvodnĂ­m nepoškozenĂ©m obalu, nesmĂ­ bĂ˝t pouĹľitĂ©, nesmĂ­ bĂ˝t poškozenĂ©, musĂ­ bĂ˝t kompletnĂ­ (tj. vÄŤetnÄ› příslušenstvĂ­, záruÄŤnĂ­ho listu, návodu atd.), s kopiĂ­ dokladu o koupi.

 

 

Zboží musí být doručeno prodávajícímu osobně nebo zasláno obyčejným balíkem a pojištěné na adresu prodávajícího. Zboží není možno zaslat prodávajícímu na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Kupující si ve vlastním zájmu povede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, adekvátně pojištěno a označeno na zásilce příslušnými symboly, a doručeno prodávajícímu v

úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství.

 • PĹ™i splnÄ›nĂ­ všech výše uvedenĂ˝ch podmĂ­nek pro vrácenĂ­ zboží budou penĂ­ze zavrácenĂ© zboží zaslány kupujĂ­cĂ­mu pĹ™evodem na účet nebo poštovnĂ­ poukázkou na adresu a to nejpozdÄ›ji do 10-ti dnĹŻ po fyzickĂ©m obdrĹľenĂ­ zboží.

 

 

 • PĹ™i nesplnÄ›nĂ­ nÄ›kterĂ© z výše uvedenĂ˝ch podmĂ­nek nemĹŻĹľe prodávajĂ­cĂ­ akceptovat odstoupenĂ­ od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujĂ­cĂ­ho zpÄ›t.

 

 

 • závÄšreÄŤná ustanovenĂ­

 

 

 • ZáruÄŤnĂ­ podmĂ­nky v tomto záruÄŤnĂ­m řádu jsou platnĂ© pro všechny obchodnĂ­ případy.

 

 

 • OstatnĂ­ podmĂ­nky se řídĂ­ obÄŤanskĂ˝m zákonĂ­kem, a zákonem ÄŤ. 634/1992 Sb. OochranÄ› spotĹ™ebitele.

 

 

 

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 26.května 2022.